PRIVACYBELEID

PRIVCACYBELEID VAN TUINBOUW JONGEREN WESTLAND

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tuinbouw Jongeren Westland verwerkt van haar [leden, sponsors of andere geïnteresseerden].
Indien je lid wordt van Tuinbouw Jongeren Westland, of een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan Tuinbouw Jongeren Westland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Tuinbouw Jongeren Westland
Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk, KvK 40398644
Postbus 323 2670 AJ Naaldwijk
De functionaris leden/sponsorbeheer is bereikbaar via ledenadministratie@tuinbouwjongeren.nl

2. Welke gegevens verwerkt Tuinbouw Jongeren Westland en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) functie en bedrijf

2.2 Tuinbouw Jongeren Westland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Tuinbouw Jongeren Westland;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen. van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Tuinbouw Jongeren Westland en je te informeren over de ontwikkelingen van Tuinbouw Jongeren Westland
E-mail berichtgeving (opt-out):
Tuinbouw Jongeren Westland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail uitnodigingen te versturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Tuinbouw Jongeren Westland. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door te mailen naar ledenadministratie@tuinbouwjongeren.nl.

3. Bewaartermijnen
Tuinbouw Jongeren Westland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens gearchiveerd.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Tuinbouw Jongeren Westland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Tuinbouw Jongeren Westland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Tuinbouw Jongeren Westland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: ledenadministratie@tuinbouwjongeren.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.